Boglige fag

Image
Image

Blandt de boglige fag der tilbydes beskrives her faget dansk - Danskundervisningen vil  bygge på den opfattelse, at dansk er et kommunikationsredskab til at forstå og begå sig i dagligdagen. Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs kompetencer og potentialer og vil derfor være differentieret fra elev til elev.

Eleverne undervises på niveaudelte hold gående fra indskolings- til udskolingsniveau (FP9). Alle elever får fra skoleårets start udleveret en iPad, der bruges flittigt i danskundervisningen.

Holdinddelingen foregår ud fra tidligere skoles udtalelser, udtalelser fra PPR, vores kendskab til eleverne og eventuelle tests.

Vi arbejder på at fremme en positiv identitetsdannelse, da vores elever ofte kommer med en mindre selvtillid og et lavt selvværd som følge af deres særlige læringsforudsætninger.

Vores formål i faget er derfor både at udvikle de faglige færdigheder og styrke elevernes tro på sig selv både i forhold til faget og i forhold til livet.

Der tages udgangspunkt i Undervisningsministeriets krav for dansk ”Fælles Mål”, og vi forsøger at nå̊ trinmålene for dansk på et så̊ højt niveau som muligt for den enkelte elev.

Sproget er helt grundlæggende for al kommunikation og ens selvforståelse. Det er vigtigt at kunne udtrykke sig både mundtligt og skriftligt, at gøre sig forståelig og forstå̊ andre.

Derfor ønsker vi at:

  • styrke den enkelte elevs læse- og stavefærdigheder samt formuleringsevne
  • fremme den enkelte elevs oplevelse af, at sproget udvikler personlig og kulturel identitet
  • fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre
  • fremme elevernes udtryks- og læseglæde

Litteratur og andre udtryksformer er med til at udvikle personlig-, social- og kulturel identitet.

Derfor ønsker vi at:

  • øge den enkelte elevs lyst til at læse

Vi arbejder frem mod, at eleverne selvstændigt tager mere ansvar og selv kan tage stilling.

Derfor ønsker vi at

  • fremme en selvstændig arbejdsindsats
  • fremme en selvstændig stillingtagen

Dansk i udskolingen

I forhold til undervisningen af elever på prøveniveau (FP9) gælder desuden følgende overvejelser:

At føre vores elevgruppe til prøve udløser et dilemma, hvor vi på den ene side skal føre eleverne gennem en undervisning, der lever op til de krav, prøveafholdelsen fører med sig - samtidig med, vi gerne vil lave en undervisning, som er baseret på, hvordan eleven opnår den bedste læring med hensyntagen til elevens særlige læringsforudsætninger.

Danskundervisningen på prøveniveau vil derfor have det mål at levere en undervisning, som er tilrettelagt til den enkelte elev, og som motiverer eleven til at arbejde målrettet mod folkeskolens afsluttende prøver (FP9).

Eleverne skal opdage/genopdage glæden ved at arbejde med danskfaget - både mundtligt og skriftligt ved kreative processer, som styrker lysten til at fordybe sig.

Undervisningen for mulige prøveelever vil derfor blive delt op i to perioder. Første periode fra skolestart til jul og anden periode fra jul til sommerferien.

I første periode er alle mulige prøveelever underlagt samme årsplan og under den samme pensumliste.

Det vil sige, der læses de samme tekster, men eleverne arbejder med forskellige indgangsvinkler til teksterne, hvor de placeres i grupper med forskellige arbejdsmetoder. Eleverne er ikke nødvendigvis i samme gruppe i de efterfølgende forløb, men de vil blive placeret i en gruppe, hvor der arbejdes målrettet med henblik på at tydeliggøre den enkelte elevs styrker i danskfaget.

I anden periode arbejdes der mere målrettet mod de afsluttende prøver. Både med de allerede læste tekster og de tekster, som stadig mangler for at opfylde pensum. Der arbejdes ligeledes målrettet for at gøre eleverne parate til både Læseprøven, Retskrivningsprøven og til Skriftlig fremstilling.

Elever, der ønsker at gå til prøve, skal være motiverede og selv være i stand til at arbejde med faget udenfor skoletid. Dette understøtter skolen med mulighed for lærerstøttet fordybelsescafe.

Eleverne skal endvidere have et fagligt niveau, som gør det realistisk, at undervisning og prøver bliver en god oplevelse.

Undervisningen vil i perioder være inspireret af vores elevers positive tilgang til idræt. Idrætten kan bruges som praktisk redskab til danskundervisningen og som inspiration til idrætsorienterede danskopgaver.

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os