Om uddannelsen

 

STU uddannelse med idræt som omdrejningspunkt.

STU-Idræt er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge/voksne med særlige læringsforudsætninger, beliggende på Sydfyn. STU-Idræt er en selvstændig uddannelse, der organiseres af  Idrætsefterskolen Ulbølle, som er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger.

STU-Idræt drives med udgangspunkt i samme værdier og tanker som den øvrige del af Idrætsefterskolen Ulbølle. 

Det betyder, at undervisningen tilrettelægges som specialundervisning med udpræget hensyntagen til den enkelte elevs alsidige udvikling og behov, og at der tages udgangspunkt i systemisk anerkendende tænkning på både elev- og personaleside.

Mål for STU-Idræt

Det overordnede mål med uddannelsen på STU-Idræt følger naturligvis det af Regeringen fastsatte formål med uddannelsen og indeholder derfor følgende:

En almendannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling. Herunder boundervisning i et reelt 24-timers miljø.

En specifikt målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser og evner samt særlige færdigheder. Hos os på STU-Idræt i høj grad fokuseret på idræt og idrættens muligheder for at skabe et værdigt liv.

En praktik-del, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen, hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

STU-idræt er en STU-uddannelse med idræt som omdrejningspunkt. Med den enkelte elevs kompetencer og potentialer som udgangspunkt bruges idræt som redskab til at give den enkelte forudsætninger for at kunne virke som idræts- og eventmedhjælpere og til at kunne få et indholdsrigt, sundt og aktivt liv.

Vores uddannelse er for unge med særlige læringsforudsætninger, der har afsluttet grundskolen og ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Dette kan være unge med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder og unge med f.eks. ADHD eller autisme.

STU-Idræt har fokus på, at eleverne:

• Trives med masser af idræt

• Har ønsker om at prøve, om de kan fungere som idrætsmedhjælper i f.eks. en børnehave eller idrætsklub

• Kan bruge idrætten til at få en godt og meningsfuldt voksenliv

Vi bruger idrættens læringsmuligheder til at uddanne eleven til et kommende voksenliv med et velfungerende arbejds- og fritidsliv.

Vi bruger idrætten og idrættens overførselsværdi til det ”almindelige” liv, da det er i idrætten, at vores elever har interessefelter, styrkesider og tryghed.

Samtidigt fokuserer vi på at udvikle de kompetencer, der skal til for at bo sammen med andre unge i et bofællesskab/kollegie med både hjælp og selvstændige forpligtelser. Via vores døgnmiljø har vi gode muligheder for, at eleverne lærer og opøver livsduelighedskompetencer og bofærdigheder i "den virkelige verden".

Uddannelsen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger med fokus på styrkesider og kompetencer. Uddannelsen planlægges med den nødvendige hensynstagen til den enkelte elevs særlige forudsætninger. Uddannelsens mål er at sikre den unges personlige, sociale og faglige kompetencer som grundlag for et selvstændigt, aktivt og meningsfuldt voksenliv.

Som elev på uddannelsen kommer man til at indgå i et ungdomsmiljø, der er baseret på efterskolens kvaliteter. Et ungdomsmiljø, der yderligere har den kvalitet, at det er gennemsyret af en interesse for idræt i bred forstand.

Uddannelsen varetages af Idrætsefterskolen Ulbølle og faciliteterne på efterskolen vil være base for uddannelsen. Her vil
både den teoretiske og praktiske del af undervisningen finde sted.

Uddannelsen vil desuden foregå hos samarbejdende uddannelsesinstitutioner. Førstehjælp, ”hygiejne” og andre meritgivende kurser, som udbydes af andre uddannelsesinstitutioner, tilrettelægges disse steder i samarbejde med undervisere fra idrætsmedhjælperuddannelsen, så det sikres, at deltagerne får det rette udbytte af kurserne.

Endelig vil en del af uddannelsen foregå på praktiksteder, der er relevante for den enkelte unge.
 

Til uddannelsen vil der være tilknyttet et bo-tilbud, hvor man kan få hjælp til at klare overgangen fra den beskyttede barne/teenagertilværelse til voksen. Mange områder er ressourcekrævende for et ungt menneske med særlige forudsætninger. Det er derfor vigtigt, at dagligdagen hjemme kan klares ud fra praktisk tillærte rutiner. Dette arbejder vi med dagligt i det "virkelige" liv, 24 timer i døgnet.

Det er et krav at være tilknyttet bo-tilbudet under uddannelsen, da der er en uløselig sammenhæng mellem udbyttet af uddannelsen og skolens døgnmiljø.

En del af det at blive voksen er at kunne skabe sig en indholdsrig fritid. Det vil både i den daglige undervisning og i bo-tilbudet være et fokuspunkt. Det er oplagt at tage udgangspunkt i de unges idrætsinteresse, og vi vil bruge dette til at hjælpe de unge med at få adgang til et givende fritidsliv. Meget fritid vil forgå i efterskolens ungdomsmiljø, hvor der bl.a. rådes over en helt ny idrætshal.

 

 

 

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os