Info

 

13 

En meget vigtig del af en STU uddannelse hos os er samværet og den fri tid, hvor det at være ung i fællesskab med andre unge skal prøves af og fungere. For nogle er det nemt og en naturlig ting at færdes ubekymret i den fri tid, mens det for andre er svært og forbundet med mange bekymringer.

Dette er vi opmærksomme på og vores holdning er, at de unge så vidt muligt skal opleve friheden og glæden ved at forvalte den fri tid selv, men at vi er klar til at hjælpe og støtte så meget, det er nødvendigt.
Det er en meget vigtig værdi på uddannelsesstedet, at alle viser respekt for hinanden og færdes sammen, med den grundholdning, at alle er lige meget værd. Dette betyder også, at mobning er bandlyst og kan medføre bortvisning.

Rygning
Fra august 2019 vores skole totalt røgfri. Der må altså ikke ryges på skolens område eller i skolens nærområde.

Er du ryger hjælper vi gerne med rygestop og med at finde en fornuftig løsning, så du stadig kan gå på vores uddannelse.

Forsikring
Uddannelsesstedet har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker ulykker forvoldt på den enkelte, som uddannelsesstedet kan gøres ansvarlig for.

Alle andre forsikringsforhold skal søges dækket af egen ansvars- og indboforsikring.
Det vil være en del af privatlivsundervisningen at undersøge og tegne forsikringer.

Transport
I løbet af året vil de unge blive transporteret i uddannelsesstedets bus eller i privatbiler til undervisning.
Dette vil naturligvis foregå indenfor lovens rammer og på forsvarlig vis. Ligeledes vil de unge skulle cykle til forskellige aktiviteter i løbet af skoleåret.
For de elever, der endnu ikke er fyldt 18 år, beder vi forældrene om tilladelse til dette på medfølgende oplysningsskema.

Individuel støtte
Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt for uddannelsens gennemførelse, med ekstra støtte i undervisnings eller fritidsdelen. Dette vil i samarbejde med uddannelsesstedet, den unge, og dennes bagland blive vurderet i løbet af de første 8 uger af uddannelsesforløbet. Hvis der er en formodning om, at dette kunne være påkrævet, bedes dette beskrives på indmeldingsblanketten. Udgifterne til en sådan støtte afholdes af den betalende kommune.

Kontrakt 
Når man påbegynder et samarbejde på en uddannelse, er det vigtigt, at vi alle er helt klar over, hvad det er, vi har aftalt, hvilke fælles mål, vi har, og hvilke spilleregler, der gælder.
Nedenfor gennemgåes derfor regler og vilkår for studerende, der er optaget på STU-Idræt i Ulbølle. 

 

Regler og vilkår for studerende optaget på STU-Idræt Ulbølle

Optagelsesprocedure
Når den studerende har været på besøg, har gennemført praktikophold, og vi har modtaget ansøgningsblanket i udfyldt og underskrevet stand, bekræfter vi modtagelsen af tilmeldingen. Herefter fremsendes - hvis der er ledige pladser - oplysningsskema og kontrakt. Når kontrakten er modtaget retur i underskrevet stand, er den studerende tilskrevet det ønskede skoleår. Den endelige optagelse er dog først på plads, når skolen har modtaget en underskrevet betalingsbekræftelse fra den studerendes hjemkommune.


Betaling
Betaling for uddannelsen er for undervisningsdelen i skoleåret 2019/20  kr. 198.000. For bodelen vil der blive opkrævet kr. 11.500 pr måned, hvis elev ikke har behov for at være på skolen i skoleferier, helligdage og øvrige lukkedage, og 23.000 pr. måned, hvis eleven har brug for at være på skolen også i skoleferier helligdage og øvrige lukkedage. En del af dette beløb kan blive modregnet af den unges egenbetaling (kontanthjælp el.) som aftales individuelt med den betalende kommune.

Betalingen for både bodel og undervisningsdel opkræves i to rater, som forfalder til betaling i september og i marts. Ved overskridelse af betalingsfrist opkræves et rykkergebyr på 250 kr.


Framelding, udeblivelse, opsigelse, misligholdelse, bortvisning m.v.

Ved framelding til kurset senere end 8 uger før kursusstart, men inden kursusstart, vil der blive opkrævet et beløb svarende til to måneders betaling til hel eller delvis dækning af uddannelsesstedets tab. Hvis uddannelsesstedet umiddelbart kan få pladsen besat af en studerende fra venteliste, reduceres det opkrævede beløb til en måneds betaling.
Såfremt den studerende udebliver ved kursusstart, bortfalder pladsen, og der opkræves et udeblivelsesgebyr svarende til to måneders betaling. Uddannelsesforløbet kan af den studerende varsles afbrudt/opsagt med 1 måned fra den første i en måned

Misligholdelse af skolekontrakt
Misligholdelse af kontrakten foreligger, såfremt den studerende afbryder uddannelsen uden det ovenfor anførte varsel, eller hvis den studerende overtræder uddannelsesstedets regler eller landets love, undlader at efterkomme uddannelsesstedets påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med uddannelsen. Det skal understreges, at det er en meget vigtig værdi for vores arbejde på uddannelsesstedet, at alle udviser respekt for hinanden og for uddannelsesstedet. Dette betyder, at vi i vores opførsel overfor hinanden skal respektere, at alle er ligeværdige.

Ved uvarslet afbrydelse betales en afbrydelsesbetaling svarende til løbende mdr. + 30 dage. Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan uddannelsesstedet med omgående virkning bortvise den studerende. Brug og besiddelse af hash og andre euforiserende stoffer samt øl og spiritus betragtes altid som grov misligholdelse. Det samme gælder tyveri, voldelig eller truende adfærd.En bortvist studerende skal betale afbrydelsesbetaling svarende til løbende måned plus en måneds betaling.


Erstatning
Den studerende skal erstatte de skader, som den studerende forvolder på uddannelsesstedets eller andre studerendes ejendom bortset fra hændelige uheld. Såfremt den studerendes forældres/egen ansvarsforsikring (familieforsikring) ikke dækker, eller hvis forældre/værge ikke har en sådan forsikring, forpligter forældre/værge sig til sammen med den studerende at erstatte skader forvoldt af den studerende.

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os